ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow ท่านแรกของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow ท่านแรกของประเทศไทย
 
       ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow of HEA จากสถาบัน  Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะด้านการสอนอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร ยืนยันถึงการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้อุทิศตนในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
 
        ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค รวมไปถึงในระดับนานาชาติ 
 
        เมื่อปี พ.ศ. 2558 ท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารที่ร่วมเดินทางไปศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการเรียนการสอน จากจุดเริ่มดังกล่าว ได้นำแนวนโยบายและริเริ่มนำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร มาประยุกต์ในใช้ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและมุ่งหวังให้คณาจารย์ทุกท่านได้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการมีมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน อันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทัดเทียมตามมาตรฐานสากล
 
คณาจารย์หรือผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง https://th-th.facebook.com/fdasuthea/ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4660

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง