มทส. ติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดย THE

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี ค.ศ. 2019 (Times Higher Education Asia University Rankings 2019) อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับที่ 201-250 มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย ก้าวกระโดดขึ้นอยู่ในกลุ่มท็อป 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากอันดับ 4 เมื่อปีที่ผ่านมา ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ในปีนี้ ซึ่งจากผลการจัดอันดับจะพบว่า มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียง 14 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ มทส.ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า "จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2019 หรือ Times Higher Education Asia University Rankings 2019 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดยมีมหาวิทยาลัยจาก 27 ประเทศทั่วเอเชียได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของเอเชีย เป็นของ Tsinghua University  ประเทศจีน สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยมี 14 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ และ 1 ใน 10 แห่ง ที่ติดท็อป 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย  โดยมีลำดับตามการคูณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 104
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 176
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 201-250      
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 201-250
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 251-300
  6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 251-300
  7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 251-300
  8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 251-300
  9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 301-350
  10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 301-350

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเล็กน้อย ในส่วนของน้ำหนักตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยด้านการสอน การวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลักและ 13 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ Times Higher Education Asia University Rankings 2018

(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2019-methodology)

ทั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีคะแนนรวมจาก 5 ตัวชี้วัด เท่ากับ 26.0 ประกอบด้วย ด้านการสอน (23.4) ด้านการวิจัย (14.0) ด้านการอ้างอิงผลงานวิจัย (35.1) ด้านความเป็นนานาชาติ (32.1) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (40.5)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มทส. ได้รับคะแนนสูงขึ้นใน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการวิจัย และอ้างอิงผลงานวิจัย ส่วนด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดของคะแนนแต่ละด้านของ มทส. แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนจากการจัดอันดับของ มทส. ปี 2017-2019

ผลการดำเนินงานของ มทส. เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 10 อันดับแรก พบว่า คะแนนรวมของ มทส. อยู่ในลำดับที่ 3 ดังรูปที่ 3

 
   

รูปที่ 3 ผลการดำเนินงานของ มทส. เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 10 อันดับแรก

 

 “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อการขึ้น Slope  ของ S-Curve ตัวใหม่ ที่แสดงถึงความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย ที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นแหล่งสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล สร้างคนสร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking.

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง