มทส. ติดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับครั้งแรก ด้านผลกระทบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม โดย THE

 

  อธิการบดี มทส. ปลื้ม ล่าสุด มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งแรก ด้านผลกระทบของมหาวิทยาลัย ที่มีต่อสังคมของ THE สำนักจัดอันดับชื่อดังของโลก ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 450 แห่ง จากทั้งหมด 76 ประเทศ โดยประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับรวม 7 แห่ง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดให้เป็นอันดับที่ 1

             รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 Time Higher Education หรือ THE สถาบันในการจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศการจัดอันดับที่สำคัญที่เรียกว่าTHE University  Impact Rankings 2019” หรือ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม ประจำปี 2019 เป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมนี้ มทส. ติดอันดับที่ 201-300 ของโลก โดย University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลกทางด้านนี้ สำหรับอันดับที่ 2 คือ McMaster University ประเทศแคนาดา ส่วนอันดับที่ 3 มี 2 แห่ง คือ University of British Columbia ประเทศแคนาดา และ University of Manchester แห่งสหราชอาณาจักร

 

การจัดอันดับด้านผลกระทบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม จะเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) โดยในปีแรกของการจัดอันดับ THE ใช้เกณฑ์ที่อ้างอิงจาก UN Sustainable Development Goals จำนวน 11 ด้าน จากทั้งหมด 17 ด้าน ประกอบด้วย SDG3: Good Health and Wellbeing, SDG4: Quality Education, SDG5: Gender Equality, SDG8: Decent Work and Economic Growth, SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure, SDG10: Responsible Consumption and production, SDG11: Sustainable Cities and Communities, SDG12: Reduced Inequalities, SDG13: Climate Action, SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions, และ SDG17: Partnership for the Goals โดยคะแนนรวมพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในด้าน SDG17: Partnership for the Goals 22% รวมกับอีก 3 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด ด้านละ 26% สำหรับคะแนนในแต่ละ SDG พิจารณาจาก การวิจัย (บทความวิจัยที่ได้จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างปี 2013-2017) ความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมต่อผลกระทบในแต่ละด้าน และหลักฐานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน

ในการจัดอันดับครั้งนี้ THE พิจารณาข้อมูลของ มทส. จาก SDG17: Partnership for the Goals รวมกับอีก 3 ด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือ SDG8: Decent Work and Economic Growth, SDG4: Quality Education) และ SDG13: Climate Action โดยมีคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของ มทส. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม นอกจากนี้ ยังแสดงถึงการที่ มทส. ได้นำเอาจุดมุ่งหมายแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย”

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/
name/Sura/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

 

ส่วนแผนงานและส่วนประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง