ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Double Degree สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และ College of Science, National Cheng Kung University, Taiwan

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Double Degree

ระหว่าง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  และ  College of Science, National Cheng Kung University, Taiwan

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Double degree ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan โดยมี Prof. Shu-Hui Chen, Dean of College of Science, NCKU และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Chen-Sheng  Yeh หัวหน้าภาควิชาเคมี Prof. Chia-Chu Chen ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ NCKU Prof. James R. Ketudat-Cairns หัวหน้าสาขาวิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในพิธีลงนาม  ณ ห้องสารนิเทศ  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และ College of Science, NCKU ได้เห็นพ้องร่วมกันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Double degree ในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้เสนอบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement on the Double Degree Program between Institute of Science, Suranaree University of Technology and College of Science, National Cheng Kung University  และได้รับอนุมัติจากสภามาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

           ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยร่วมมือกันในการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตภายใต้ Double degree program ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามหลักสูตรของทั้งสองสถาบันและทำวิทยานิพนธ์ 1 เรื่องภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของทั้งสองสถาบัน

 

ทั้งนี้ National Cheng Kung University  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่เมือง Tainan ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1931 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 9 คณะได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ วางแผนและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 1,400 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 11,000 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10,000 คน ได้รับการจัดอันดับโดย QS ในอันดับที่ 234 ของโลก และอันดับที่ 37 ของเอเชีย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง