ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

 
 
     ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 มีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานด้านการสอนดังกล่าว เพิ่มเติม อีก 3 ท่าน ได้แก่
 
ระดับ Senior Fellow
1) ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หัวหน้าสาขาวิชา) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 
ระดับ Fellow
2) อาจารย์ พันโท นายแพทย์ บุระ สินธุภากร   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
3) อาจารย์ นายแพทย์ ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
       ตามที่ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence Academic Staffs) ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์  ได้สนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การสอนได้การรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 
1) ระดับ Associate Fellow
2) ระดับ Fellow
3) ระดับ Senior Fellow
4) ระดับ Principal Fellow
 
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่้มีคณาจารย์ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ในสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศไทย ดังรายนาม
 
1)  รศ. ดร.ประภาศรี  อัศวกุล (Senior Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2)  Assoc. Prof. Dr.Eckart  Schulz (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3)  ผศ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4)  อ. ดร.สุวิทย์  สุธีรากุล (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5)  Dr.Colin  Thomas Strine (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6)  อ. ดร.อัญญานี  คำแก้ว (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7)  Dr.Rung Yi  Lai (Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
8)  อ. ดร.เอกณัฐ  เวทยะวานิช (Associate Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9)  อ. ดร.สุกฤษฏิ์  สุขสมบัติ (Associate Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10)  อ. ดร.มัณฑนา  แจ่มกลาง (Associate Fellow) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
11)  อ. ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง (Senior Fellow) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
12)  ผศ. ดร.อิศรา  ประมูลศุข (Senior Fellow) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
13)  อ. ดร.ฉัตรชัย  พิศพล (Associate Fellow) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
14)  อ.สุธินี  โสมาบุตร (Associate Fellow) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
15)  อ.ปทมศิริ  หุ่นทอง (Associate Fellow) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
16)  รศ. ดร.พรศิริ  จงกล (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
17)  รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18)  รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19)  ผศ. ดร.พนารัตน์  รัตนพานี (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
20)  ศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21)  ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข (Senior Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22)  ผศ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา (Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
23)  อ. ดร.รัตนาภรณ์  หันตา (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
24)  อ.จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ์ (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
25)  อ. ดร.นันทวุฒิ  คะอังกุ (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26)  อ. ดร.บุญณรงค์  อาศัยไร่ (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27)  อ. ดร.ทศพร  ณรงค์ฤทธิ์ (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
28)  อ. ดร.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29)  อ. ดร.ไอศูรย์  เรืองรัตนอัมพร (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
30)  อ. ดร.สำราญ  สันทาลุนัย (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
31)  อ. ดร.อรุณศรี  นุชิตประสิทธิชัย (Associate Fellow) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
32)  ผศ. พญ.นพร  อึ้งอาภรณ์ (Senior Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
33)  ผศ. นพ.สราวุธ  สุขสุผิว (Senior Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
34)  ผศ. พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด (Senior Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
35)  อ. พญ. ดร.ปิยาอร  นำไพศาล (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
36)  ผศ. พญ.ปัทมา  ทองดี (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
37)  อ. พ.ท. นพ.บุระ  สินธุภากร (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
38)  อ. พญ.จิรภา  จันทร์แสงรัตน์ (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
39)  อ. นพ.ณัฐวุฒิ  กีรติภารัตน์ (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
40)  อ. นพ.ธีร์ทัศน์  ชมบัณฑิตย์ (Fellow) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
41)  ผศ. ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา (Fellow) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42)  อ. ดร.วีณา  รองจะโปะ (Associate Fellow) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 
อีกทั้งกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF เป็นที่ยอมรับและเริ่มแพร่หลายในหลายประเทศ ได้แก่ United Kingdom , Bahrain, Australia, Tasmania, China, New Zealand, America, Thailand, Saudi Arabia, UAE, Kazakhstan, Turkey, Singapore 
(อ้างอิงจาก http://www.uob.edu.bh/en/images/Centers/Unit_Of_Teaching/Workshop6/6-UoBPresentation2.pdf)
 
 
คณาจารย์ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ Tel.4660 หรือติดตามข่าวสารได้ทาง
https://www.facebook.com/Sut-UKpsf-2062108024051106/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง