มทส. ปลื้ม นักวิจัยคว้า 7 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ยืนยันคุณภาพ ม. เฉพาะทางที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเคียงคู่สังคม

มทส. ปลื้ม นักวิจัยคว้า 7 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ- วิทยานิพนธ์-และผลงานประดิษฐ์คิดค้นปี’62

ยืนยันคุณภาพ ม. เฉพาะทางที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเคียงคู่สังคม

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และ รางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

ในโอกาสนี้  อธิการบดี มทส.  ได้มอบช่อดอกไม้ที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา มทส. ที่ได้เข้ารับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในครั้งนี้ รวม 7 รางวัล  ประกอบด้วย

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มทส.  นักวิจัยจะได้รับเหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 500,000 บาท

2.  รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 62 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ดร.วิทวัส แสนรังค์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแอ๊กเช็งจ์คับปลิ้งที่มีความชี้เฉพาะความคงทน และเกิดที่อุณหภูมิห้องของโครงสร้างแบบเฮทเทอร์โรระหว่าง BiFeO3 แบบโดเมนเดี่ยว และCo” รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท     

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 62 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่  ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การคำนวณแบบเฟิร์สพรินซิเพิลของความบกพร่องและรอยต่อบางชนิดในสารกลุ่มเพอรอฟสไกท์ออกไซด์” รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท     

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ระบบถ่ายภาพตัดขวางความเร็วสูงด้วยแสงโพลาไรซ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ และ นายคุณากร พละวงศ์ รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท  

5. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ พรหมเพชร ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ ผศ. ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ ดร.ศักดิ์วิบูลย์ จันทราษี  ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ   รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท  

6. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดเพื่อการสร้างแผนภาพความหนาของฟิล์มบางแบบไม่สัมผัส” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา แซ่เตียว และนางสาวจิราภรณ์ แสนเจ้ รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท     

7.  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานเรื่อง “ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่าเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ และนายอภัย ชาภิรมย์  รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท    

 

         อธิการบดี มทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะผู้บริหารตนรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของคณาจารย์ และบุคลากรในสังกัด  ที่มีความสามารถในการสอนและทำวิจัย โดยเฉพาะรางวัลนักวิจัยเด่น นับเป็นอาจารย์คนที่ 3 ของ มทส. ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ผลักดันและส่งเสริมมีการทำวิจัยอย่างจริงจัง มีการจัดสรรเครื่องมือที่เพียงพอ นักวิจัยสามารถเข้าถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง รวมถึงการมีเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กรวิจัยขั้นสูงระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งให้เกิดแรงจูงใจเพื่อสร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กระทั่งผลงานเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนาชาติ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักประกันถึงคุณภาพทางวิชาการของ มทส. ในการที่จะยืนหยัดผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2  กุมภาพันธ์  2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง