ศูนย์บรรณสารฯ ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี พ.ศ. 2561

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี พ.ศ. 2561 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี พ.ศ. 2561 รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การเด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและได้เข้าร่วมการประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว ผลปรากฏว่า ศูนย์บรรณสารฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว ทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน และ หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนรวมจากทุกหมวด 93 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) จึงทำให้ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ดังกล่าว
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง