มทส. ปลื้ม ติดอันดับ 4 ม.ไทยในอันดับ ม.ชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

           อธิการบดี มทส. ปลื้ม ล่าสุด มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดย THE สำนักจัดอันดับชื่อดังของโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจาก 43 ประเทศในกลุ่มนี้เท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ช่วยย้ำภาพลักษณ์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)

 

             รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับครั้งสำคัญที่เรียกว่าTimes Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2019 หรือ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy Country) ประจำปี 2019 ซึ่งปีนี้ มทส. ติดอันดับที่ 201-205 ของโลก และติดอันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย 14 แห่ง โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศรองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มทส. ถือเป็นการติดอันดับ 4 ปีติดต่อกัน

การจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings ประจำปี 2019 สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในปีนี้ THE ได้ทำการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 52 ประเทศ ที่ถูกจัดแบ่งประเภทโดยสถาบัน FTSE (http://www.ftserussell.com) ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย เป็นต้น (http://www.wealthwire.com/news/global/2790) ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 442 มหาวิทยาลัย จาก 43 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

การจัดอันดับดังกล่าว เป็นการวัดความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาในทุกภารกิจหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติ โดยค่าน้ำหนักคะแนนจะมีสัดส่วนสูงมากขึ้นในด้านการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและด้านการเป็นนานาชาติ เมื่อเทียบกับค่าน้ำหนักคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019 (THE World University Rankings 2019) และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (THE Emerging Economies University Rankings 2019) โดยรายละเอียดตัวบ่งชี้ 5 ด้าน และค่าคะแนน แสดงในตารางข้างล่าง ดังนี้

(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/emerging-economies-university-rankings-2019-methodology)

 

สำหรับคะแนนรวมและคะแนน 5 ด้าน ของ มทส. ในช่วงปี 2016-2019 พบว่าในภาพรวม มทส. มีคะแนนสูงขึ้น (ช่วงคะแนน 22.1-24.6) และคะแนนในด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการอ้างอิง ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม และด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล และศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 1 คะแนนรวมและคะแนน 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงปี 2016-2019

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย ร่วมกันแสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อการขึ้น Slope  ของ S-Curve ตัวใหม่ ที่แสดงถึงความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย ที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นแหล่งสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล สร้างคนสร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

ส่วนแผนงานและส่วนประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2562

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง