มทส. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงาน AgTech Innovation Forum @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงาน “AgTech Innovation Forum @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม และ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและวิสาหกิจให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
     การบรรยายในหัวข้อ Mega Trend For AgTech Innovation ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณนวลลออ  เทอดเกียรติคุณ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Aromatic Farm ซึ่งได้บรรยายถึงแนวโน้ม กระแสหลัก ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมในยุค 4.0 ที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันกับโลกปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้จากการดำเนินงานที่เป็นปัจจัยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ รวมทั้งคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ได้มอบแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกิดแนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
    นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีโดดเด่นด้านนวัตกรรมการเกษตร เช่น อากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร ชุดตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่เกิดจากเชื้อราด้วยแอนติบอดีปรับแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคัดแยกเพศอสุจิโคนม เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมเสวนางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเจรจาธุรกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยสู่การยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง