วิศวกรรมศาสตร์ มทส. ร่วมการประชุม The 2nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  (วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ ดร. จิตติมา วระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และบุคลากรของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมการประชุม The 2nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
 
 
 
   โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 
- National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)
- Korea Polytechnics (KOPO)
- Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
- Korea University of Technology and Education (KOREATECH)
- Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
- Vietnam - Korea Vocation College of Technology (VKTECH)
 
  ทั้งนี้ ระหว่างการบรรยายได้มีการแนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการประชุมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ หรือ Technical Vocational Education and Training (TVET) ครั้งนี้
 
     
 
     
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง