มทส. มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษารางวัลปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย คณะกรรมการคัดเลือกสรรหาและกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลศรีปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลศรีปีบทอง 1 รางวัล และรางวัลปีบทอง 8 รางวัล เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมนักศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียน สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างประสบการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีลักษณะผู้นำ มีความรับผิดชอบ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษารางวัลปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “รางวัลศรีปีบทองและรางวัลปีบทอง เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และมีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาทั่วไป ได้เห็นประจักษ์ว่า “คนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วย” มทส. มีนโยบายสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Skills เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยในการทำงาน มีทักษะในการทำงานกับสังคม มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น เนื่องจากประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยกับประสบการณ์การทำงานจริงไม่เหมือนกัน การเรียนในชั้นเรียนได้องค์ความรู้และทักษะของวิชาชีพ แต่ไม่ได้ฝึกฝนเรื่องทักษะการทำงาน การอยู่ร่วมในสังคม ดังนั้นการเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีทักษะด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ซึ่งรางวัลที่จัดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์เพื่อการรับใช้สังคม ถือเป็นผลกำไรของนักศึกษาที่จะได้รับระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความมานะ พยายาม ฝึกฝนลงมือทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีจิตใจที่มุ่งใฝ่ดีกระทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จ นับเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งให้แก่นักศึกษาคนอื่น ๆ ได้มุ่งมั่นทำตาม และในที่สุดนักศึกษา มทส. ของเราจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างที่คาดหวังไว้”
สำหรับปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับรางวัลศรีปีบทอง ได้แก่ นางสาววนาลี ปะระราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นับเป็นนักศึกษาคนแรกของ มทส. ที่ได้รับรางวัลนี้
ผู้ได้รับรางวัลปีบทอง ประกอบด้วย
1. รางวัล “ปีบทองด้านวิชาการ” ได้แก่ นางสาวพรนิภา ทองสถิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร และอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการอย่างมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนเองกับศาสตร์อื่น ๆ สามารถนำความรู้ และทักษะทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรมกิจการเพื่อสังคม จัดทำ SMUN NOTE #2 และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้
2. รางวัล “ปีบทองด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ คำอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64 เป็นผู้มีผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น มีความสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการเผยแพร่และนำไปใช้ เช่น
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ Street Food : มีปัญหาล้างจานไม่ถูกสุขลักษณะแก้ไขอย่างไร โดยใช้แอปพลิเคชั่น Wash Dish เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างร้านค้าและบริษัทรับล้างจาน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนภาชนะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ที่ไม่ต้องล้างภาชนะและมีภาชนะที่ถูกสุขอนามัยใช้
2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปสั้นของบริษัท PC Home ในหัวข้อ ช็อปออนไลน์สบายใจกว่า
3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในหัวข้อ Idea WOW คิดการใหญ่โตไปกับออมสิน สร้าง Business Model ใหม่ เชื่อมต่อกับธุรกิจธนาคารออมสิน โดยจัดทำแอปพลิเคชั่น For Rent
4) ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนมิถุนายน 2561 ในหัวข้อ Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และหัวข้อ ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน
3. รางวัล “ปีบทองด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ นายปวินท์ รักรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 เป็นผู้นำและมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการเผยแพร่และนำไปใช้ เช่น เป็นประธานสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเพื่อนในสาขาวิชารณรงค์สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และนำเพื่อนรวบรวมขยะรีไซเคิล ขายธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. เป็นแอดมินเพจ I Am Envi The Project เป็นผู้ช่วยวิทยากร จัดกิจกรรมเชิงรุก ฐานขยะรีไซเคิล นำแนวคิดในการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเก้าอี้ และมีการเผยแพร่แนวความคิด เป็นประธานโครงการป้องกัน ห่างไกล โรคไข้หวัดใหญ่ จัดทำโปสเตอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อวิดีทัศน์โรคไข้หวัดใหญ่ และมีการเผยแพร่นำเสนอผลงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เป็นคณะทำงานของชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. รางวัล “ปีบทองด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ” ได้แก่ นายธนกฤต คำเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.61 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เป็นประธานชมรมครูสัญจร จัดโครงการของชมรม 5 โครงการ ได้นำแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มาใช้ในโครงการ และเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ โอบอ้อมอารี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณสมบัติ และเป็นผู้นำอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ชุมชนทราบ
5. รางวัล “ปีบทองด้านเศรษฐกิจพอเพียง” ได้แก่ นายศักรินทร์ สมพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.53 เป็นผู้มีวิถีการดำเนินชีวิต ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่และเป็นแนวทางที่ดีแก่ผู้อื่นในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยเป็นประธานกรรมการหอพักสุรนิเวศ 12 จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประกวดหอพักพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาในด้านอื่น ๆ
6. รางวัล “ปีบทองนักศึกษาพิเศษตัวอย่าง” ได้แก่ นางสาวหัทยา อินทร์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.73 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย มีทักษะในการจัดการและการทำงาน มีผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม เช่น ปรับปรุงวิดิโอสื่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 12 บทเรียน มอบให้ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ เด็กไทยในยุค Thailand 4.0 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และได้รับคัดเลือกเป็นสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ทำให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
7. รางวัล “ปีบทองด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย” ได้แก่ นางสาววิชชุณา ไชยจรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 เป็นนักกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันอับ 1 ประเภทเรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร และ 500 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความสามารถด้านบริหารจัดการด้านกีฬา และสามารถเผยแพร่ผลงานด้านกีฬาแก่สังคมและชุมชน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน เป็นผู้นำเต้นแอโรบิกในโครงการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ และไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
8. รางวัล “ปีบทองด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย” ไม่มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลรางวัล
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 มกราคม 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง