6 สาขาวิชา ของ มทส. ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สกว.

6 สาขาวิชา ของ มทส. ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สกว.

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้ TRF Index ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ วิศวกรรมโยธา คณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีอาหาร และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมโยธา และ คณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศ

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เผยผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2557 ตามลำดับ เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชา สำหรับในครั้งนี้ มีหน่วยงานสมัครเข้าร่วม จำนวน 405 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 18 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง และสถาบัน 1 แห่ง ซึ่งมีการประเมินใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ 5) กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และ 6) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ Equivalent Rating 5 Journal Publication / Faculty Member (30%) Life-time Citation / Faculty Member (35%) และ Life-time Citation /Life-time Journal Publication (35%)


          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “สำหรับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในครั้งนี้ มี 6 สาขาวิชา ของ มทส. มีผลการประเมินที่ได้ TRF Index ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (4.7) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (4.7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (4.4) สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (4.0) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4.0) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4.0)

            โดย 3 สาขาวิชา มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศ คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดของประเทศมาตลอด 4 ครั้งติดต่อกัน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็ง และพัฒนาการด้านการวิจัยของสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งวิจัย ค้นคว้า ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

             ทั้งนี้ ตามแนวนโยบาย SUT Re-profile 2020 หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และสร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง” อธิการบดี มทส. กล่าว

 

ผลคะแนนของ 6 สาขาวิชาของ มทส. ที่มีผลการประเมิน ที่ได้ TRF Index ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป มีดังนี้

  1. สาขาวิชา Physics 

 

  1. สาขาวิชา Civil Engineering

 

  1. สาขาวิชา Mathematics and Statistics

 

  1. สาขาวิชา Chemistry

 

  1. สาขาวิชา Food Sciences and Technology

 

  1. สาขาวิชา Animal Sciences / Animal Husbandry

          

   

 

ที่มา: https://www.trf.or.th/trf-announcement/13137-trf-index-2560

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28 ธันวาคม 2561 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง