มทส. เป็นอันดับ 2 ม.ไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

มทส. เป็นอันดับ 2 ม.ไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ในระดับสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ. 2019 โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ สะท้อนถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยถึงการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2019 กลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ World University Rankings 2019 by subject: engineering and technology โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในปีนี้จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นเป็น 903 อันดับ จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 501 อันดับ เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดอันดับมากกว่า 1,000 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลกในสาขาวิชานี้ ได้แก่ University of Oxford ประเทศอังกฤษ รองลงมา ได้แก่ Stanford University และ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

 

     การจัดกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (engineering and technology) ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกลและอวกาศ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) เป็นเกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับ World University Rankings 2019 ระดับสถาบัน แต่ร้อยละของน้ำหนักในการคำนวณแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกัน ซึ่งการจัดอันดับของสาขาวิชา ให้น้ำหนักในการคำนวณ ดังนี้

- การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 30.0%
- การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 30.0%
- การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 27.5%
- ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%
- รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 5.0%

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีนี้ มีทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงอันดับและคะแนนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

     มทส. มีคะแนนรวม 22.34 นับเป็นคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การอ้างอิง รายได้จากภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ สะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง และการสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม


 

     “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีพัฒนาการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่พร้อมสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคน สร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

ส่วนแผนงาน / ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 ธันวาคม 2561 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง