มทส. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICHST-2018 ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มทส. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICHST-2018 ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ The International Conference on Health Care, Science and Technology (ICHST-2018)”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง วิทยาศาตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย Prof. Elizabeth Tanner  จาก Johns Hopkins schools of Nursing and Medicine  ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Assoc. Prof. Higuchi Yoshiyuki  University of Teacher Education Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น และ ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 200 คน   เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และวาจา  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการของความรู้ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของประชากรในอนาคต  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

 

     ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. ประธานกรรมการจัดการประชุมฯ เปิดเผยว่า ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มทส. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ International Conference on Health Care, Science and Technology (ICHST-2018) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 28 ปี นอกจากจะได้รับรับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรแล้วนั้น ยังได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ (Orthopedic Innovations / Advance Surgery / Healthy Aging / Innovation in Parasitic Diseases) ด้านวิทยาศาสตร์ (Proteins in Health and Diseases / Biomedical / Medical Instrument / Sport Science and Wellness) ด้านการพยาบาล (Interprofessional Education / Nursing Research / Nursing Innovation) ด้านทันตแพทย์ (Gerodontology and Healthy Aging / Digital Dentistry) และด้านสาธารณสุขศาสตร์ (Aging and Working / Public Health and its Applications / Innovation and technology for the elderly)  การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแสดงผลงานขององค์กรเอกชนผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย   การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง