พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

      รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการนี้ มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณ และอธิการบดีกิตติคุณเข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเข็มประดับเกียรติยศ ได้แก่ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีกิตติคุณ และ ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า อธิการบดีกิตติคุณ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง

     ผู้ที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคม ประเทศชาติ เข้ารับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์มาร์คุส ไบลเชอร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) และ รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

    ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้ารับพระราชทาน เข็มกิตติการทองคำ ได้แก่ ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า และ นายวิเชียร จันทรโณทัย" อธิการบดี มทส. กล่าว

     สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น ๓,๔๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๘๐ คน มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒๐ จำนวน ๒๒๒ คน และบัณฑิตรุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๒,๗๓๕ คน ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๔ จำนวน ๙ คน บัณฑิตรุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๓๗๙ คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่าง ๆ  เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน ๓๓ คน และผู้ได้รับรางวัลศรีปีบทอง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป ได้แก่ นางสาววนาลี ปะระราช นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ ๒๘ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ หลักสูตร ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ ภาษาอังกฤษ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษา รวม ๖๑,๒๐๓ คน สำเร็จการศึกษาไปแล้วรวม ๒๔,๗๖๗ คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการศึกษา รวม ๖,๒๙๔ คน สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาโท รวม ๒,๒๘๑ คน ระดับปริญญาเอก รวม ๗๒๗ คน

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง