มทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา

 
 
วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอของบประมาณปี 2563 ณ ห้องวีไอพี 2 - 3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์จังหวัด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
 
 
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษหัวข้อ ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฏิ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุเป็นกิจกรรมย่อยของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง