ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมหารือเชื่อมโยงการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม

               เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 256 รศ. ดร. กองพล อารีรักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้อนรับ คุณอัครพล แก้วพินิจ Managing Director บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อ.ดร. เอกรงค์ สุขจิต  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

            พร้อมกันนี้ รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้เกียรติแนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนธานี แนะนำเทคโนธานี เกี่ยวกับการให้บริการ การสนับสนุนทุนวิจัย ความร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง อีกด้วย ในช่วงท้ายของการประชุมหารือ คุณอัครพล แก้วพินิจ Managing Director บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้กล่าวถึงความพร้อมและความร่วมมือของบริษัท ในการเข้าไปมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงความร่วมมือที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคตต่อไปอีกด้วย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง