มทส. จัดพิธีถวายคำปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 13 และนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีถวายคำปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาแพทย์  รุ่นที่ 13 และนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธีกว่า 400 คน ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.

ศาสตราจารย์ นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า พิธีถวายคำปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย พร้อมน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูแพทย์ และแสดงมุทิตาจิตเป็นการตอบแทนครูแพทย์ (ผู้ป่วย) และตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการเล่าเรียนของนักศึกษา โดยในวันนี้ นักศึกษาทุกคนได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระราชบิดา ว่าจะปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดี มีความวิริยะอุตสาหะ จะประกอบแต่คุณงามความดี และนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ

ทั้งนี้ การเรียนแพทย์และทันตแพทย์นอกจากจะมีคณาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แล้ว ผู้ป่วยถือว่าเป็นครูที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้เสียสละให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากอาการและร่างกายของท่านเหล่านั้นโดยตรง การมอบตัวเป็นศิษย์เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบูรพาจารย์ ซึ่งได้ประสิทธิประสาทวิชาทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ อีกทั้งปลูกฝังเจตคติในการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่จะช่วยเสริมสร้างกิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ สมดังพระประสงค์ของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ซึ่งเป็นพระบิดาของวงการแพทย์ไทย

ในโอกาสนี้ มีการมอบโล่รางวัลจากแพทยสภาเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์แพทย์ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และนักศึกษาแพทย์ผู้มีความประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้มีความประพฤติดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

  • อาจารย์แพทย์ผู้ได้รับโล่จากแพทยสภาในด้านผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่

อาจารย์ นายแพทย์สกล ด่านภักดี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ 

  • นักศึกษาผู้ได้รับโล่จากแพทยสภาในด้านผู้มีความประพฤติตนดีเด่น ได้แก่

นักศึกษาแพทย์รมณีย์  ประสานพันธ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

  • รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ได้แก่

  1. นักศึกษาแพทย์อานันท์ ภูสท้าน นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
  2. นักศึกษาแพทย์กฤชอร พรชีวโชติ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2                     

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่

  1. นักศึกษาทันตแพทย์ รชฏ ศรีระทัศน์ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
  2. นักศึกษาทันตแพทย์ กฤติยาภรณ์ มะนู นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
  3. นักศึกษาทันตแพทย์ พิสิฐพล  ศรีทา นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

พร้อมนี้ นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ยังได้เดินทางเข้าไหว้ครูแพทย์ (ผู้ป่วย) ณ โรงพยาบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงพยาบาลปักธงชัย และโรงพยาบาลโชคชัย

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9/8/2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง