ผู้บริหาร มทส. ร่วมประชุม The 1st AUAP-IAUP Joint International Conference & The 33rd AUAP Annual Conference

     คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  และ รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม The 1st AUAP-IAUP Joint International Conference & The 33rd AUAP Annual Conference “The Developing the Sustainability of Higher Education Institutions in the Digital Era”, 9-12 July 2018, Surabaya, Indonesia

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง