มทส. ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ศสพ.) พร้อมบุคลากรของ ศสพ. เข้าร่วมงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9: หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ เพื่อฉลองครบรอบ 28 ปี ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย   โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
 
 
 
 
 
 
 
ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและการมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำปี 2561 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย การเสนาเรื่อง “การพัฒนาสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ในการบรรยายนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของสหกิจศึกษา  รวมถึงความเชื่อมโยงต่อการตอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ ใน 6 รูปแบบ ซึ่งได้ยกตัวอย่าง กรณีหลักสูตรของ มทส. เป็นหลัก เช่น สหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise coop)   ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสหกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยในการสร้างคน  สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถแข่งขันได้และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง