ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

15 พ.ค.61 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม.

โดยมีรายละเอียดการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติใน ข้อ 16 ดังนี้

 

16.  เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวม 7 คน ดังนี้

                1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ

                2. นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                4. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                5. นางสาวสิรี ชัยเสรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                6. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                7. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ที่มา http://www.naewna.com/politic/339030


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง