คณะผู้แทนไทยและ มทส. ร่วมประชุม และหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับสหพันธรัฐรัสเซีย

 

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนจากประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. Sergey Meleshko ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเรื่องการสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ Second All-Russian Conference “The Way to Success: Strategies to Support Talented Children and Youth” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาซิริอุส เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

ศูนย์ซิริอุสเพื่อพัฒนาเด็กผู้มีความสามารถพิเศษของรัสเซีย (Sirius educational center) ถือกำเนิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อคัดกรอง พัฒนา และสนับสนุนความเชี่ยวชาญของเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ โดยจัดโปรแกรมการศึกษาให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ ในทุกเดือนจะมีเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษที่มีอายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวนประมาณ 3,600 คนจากทั่วประเทศรัสเซียเดินทางมาอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพที่ศูนย์ซิริอุสเป็นเวลา 24 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูและโค้ชที่ดีที่สุดซึ่งคัดเลือกมาจากบุคลากรชั้นนำในประเทศจากทั้ง 3 สาขาอาชีพ

การเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่สหพันธรัฐรัสเซียของคณะผู้แทนจากประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในทั้งสองประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นนำ รวมถึงสถาบันอาชีวะ และศูนย์ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริให้สถาบันการศึกษาของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาสถาบันการศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นที่มาของจัดตั้งคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานคณะทำงาน มีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นรองประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหนึ่งในคณะทำงาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสุรนารีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่เมืองโซชิ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหพันธรัฐรัสเซียในกรุงมอสโก 3 แห่ง ได้แก่ Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State University,  Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences) และ National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) โดยผู้แทนของแต่ละสถาบันเห็นชอบร่วมกันที่จะประสานงานและดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง