นายกสภาฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดียิ่ง แด่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง