รายละเอียดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ


>> จองคูหานิทรรศการออนไลน์
>> หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการ

สู่เส้นทางสร้างฝัน...บนถนนสายอุดมศึกษา...

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียนในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลทางการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียน ตลอดจนอาจารย์ และผู้ ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้วย

      การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็น กิจกรรมหนึ่งซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองได้รับทราบ

      ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยด้วยอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาและผลการดำเนินงานของ มทส.
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กิจกรรม
1. การแสดงนิทรรศการ หลักสูตร และการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ
2. การแสดงนิทรรศการผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของ มทส.
3. กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour)