สู่เส้นทางสร้างฝัน...บนถนนสายอุดมศึกษา...

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาและผลการดำเนินงานของ มทส.
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กิจกรรม
1. การแสดงนิทรรศการ หลักสูตร และการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ
2. การแสดงนิทรรศการผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของ มทส.
3. กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour)