งานวิจัยและนวัตกรรมเด่น

งานวิจัยและนวัตกรรมเด่น

มีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดยสามารถติดตามผลงานวิจัยได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซต์สถานวิจัยของแต่ละสำนักวิชา ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์

สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Paribahis giriş Pusulabet giriş

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง