การศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษาตลอดชีวิต

การให้บริการทางวิชาการในด้านต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป ทั้งการเกษตร และเทคโนโลยี

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน  http://csu.sut.ac.th/drupal/index.php

กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี  http://technopolis.sut.ac.th

ฟาร์มมหาวิทยาลัย http://www.sut.ac.th/uf/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง